Pengaruh Proses Islamisasi dalam Bidang Arsitektur di Indonesia

Mahmuda Mahmuda

Abstract


Kajian ini diawali oleh banyaknya  khazanah pemikiran keislaman, yaitu isu tentang Islamisasi dalam hal disiplin ilmu, arsitektur bahkan daam berbagai tatanan sosial masyarakat  di Indonesia yang merupakan salah satu isu yang selalu menarik diperbincangkan beberapa dekade ini. Hal ini terjadi karena ada berbagai pandangan dan penafsiran tentang Islamisasi . Konsep ini meniscayakan umat Islam untuk memahami realitas secara utuh.

Islamisasi adalah proses peralihan  masyarakat menjadi Islam baik terpengaruh dalam keagaman atau kepercayaan, budaya, sosial kemasyarakatan ekonomi maupun dalam bidang politik, yang dalam bahasa lain disebutkan sebagai mengislamkan masyarakat yang disebabkan karena kedatangan ajaran  agama Islam. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji bagimana proses islamisasi yang terjadi pada masyarakat indonesia sehingga dapat tercermin bahakan menjadi karakter islamisasi yang di seluruh wilayah indonesia,seperti halnya islamisasi dalam hal arsitektur ditinjau dari aspek bangunan fisik seperti Masjid, Batu Nissan, hingga dalam bentuk seni kaligrafi.


Keywords


Islamisasi, Arsitektur, Indonesia

References


Al-Faruqi, Isma’il Raji. (1984) . Islamisasi Pengetahuan. Penerjemah Anas Mahyiddin. (Bandung: Pustaka.

Ahmad N. Permata.( 2008). Islamist Party and Democratic Participation. Universität zu Münster

Daud, Wan. (2002) Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam , Johor.

Gazalba,Sidi . (1975). Mesjid pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam, Jakarta: Pustaka Antara.

Jamil,Mohd. Mukmin. (2004). Makna pusat penyebaran Islam di Nusantara, Institut Kajian Sejarah dan patriotisme Malaysia (IKSEP), MAlaka,

Jaelan, Abdul Qadiri.(1999). Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Indonesia, yayasan pengkajian Islam Madinah al-Munawwarah Jakrta,

Kemas Badarudin. (2009). Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Prof. Dr. Syed Muhammad AlAttas ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Saefullah. (2017). Sejarah Kebudayaan Islam di Asia Tenggara ( Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Sardar, Ziauddin (1998). Jihad Intelektual ,Bandung: Risalah Gusti.

Yatim, Badri. (2008). Sejarah Peradaban Islam”dirasah Islamiyah II, Jakarta : Raja Grafindo

Ziauddin Sardar (1998). Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam, Surabaya: Risalah Gusti

https://duniamasjid.islamic-center.or.id

https:// seni kaligarafi.or. Id
DOI: http://dx.doi.org/10.31958/istinarah.v3i1.3682

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mahmuda Mahmuda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya

Indexed By:

       

 

 

 

View My Stats

 Lisensi Creative Commons

Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya distribute under Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional