Penafsiran Kata Syaythan Menurut Dawam Rahardjo dalam Ensiklopedi Al-Qur’an

Sartika Suryadinata

Abstract


Dawam Rahardjo seorang sarjana sosial yang memiliki perhatian lebih dalam hal penasiran al-Qur’an, oleh laena itu meskipun dengan keumuman latar belakang pendidikannya ia telah berhasil menciptakan sebuah karya tafsir dengan corak dan warna bebrbeda sesusai dengan khasnya. Menggunakan konsep kunci-kunci dengan menggunakan istilah yang umum di dalam masyarakat, seperti istilah syaythan. Meskipun ia tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal qawaid tafsir serta bahasa Arab dan keilmuan-keilmuan lainnya yang harus dimiliki oleh para mufassir, dengan keteguhan hatinya ia tetap bisa menghasilkan sebuah karya berupa kita tafsir. Tulisan ini akan membahas mengenai M. Dawam Rahardjo dan pemikirannya terhadap tafsir Al-Qur’an serta karya Ensiklopedi Al-Qur’an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci terutama terhadap salah satu kata kunci yaitu syaithan. Pembahasannya dimulai dari menguak kisah hidup seorang Dawam Rahardjo, kemudian beranjak pada pembahasan mengenai bukunya. Setelah mengetahui sekilas mengenai buku karya M. Dawam Rahardjo ini, barulah akan dibahas mengenai pemikiran serta pandangan Dawam Rahardjo terhadap penafsiran Al-Qur’an. Dari sini akan diuraikan pengaplikasian pemikiran Dawam terhadap kata syaithan mengupas tuntas kata syaithan dengan penafsiran ala seorang Dawam Rahardjo. Terakhir, di ujung pembahasan akan diuraikan mengenai analisa penulis mengenai penafsiran kata syaithan oleh Dawam yang telah diuraikan sebelumnya.


Keywords


Dawam Rahardjo, Syaithan, Studi, Tafsir

References


Fauzi Ihsan Ali, 2007, et al, Demi Toleransi Demi Pluralisme, Jakarta Selatan: Paramadina

Ghofur Saiful Amin, 2008, Profil Para Mufasir Al-Qur’an, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani

Gusmian, Islah, 2002, Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi, Jakarta: Teraju.

Hafizullah, Hafizullah. "METODE PENAFSIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH." Jurnal Ulunnuha 7.1 (2018): 67-78.

Lukman Fadhli, Konsep Kunci Ala Dawam Rahardjo, Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Volume 4, Nomor 01, Juli, 2014

Rahardjo M Dawam, 1996, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Jakarta: Paramadina,

_______, 1993. Intelektual Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Bandung: Mizan

_______, 1999. Islam dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Belajar

al-Qhathan Manna’, 2008. Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Wardani, 2017. Tren Perkembangan Pemikiran Kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur’an di Indonesia, Banjarmasin: Tanpa Penerbit

Hafizullah, H. (2018). METODE PENAFSIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH. Jurnal Ulunnuha, 7(1), 67-78.
DOI: http://dx.doi.org/10.31958/istinarah.v2i1.2031

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sartika Suryadinata

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya

Indexed By:

     

 

 

 

View My Stats

 Lisensi Creative Commons

Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya distribute under Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional