ASAS LEGALITAS PEMBENTUKAN MAZHAB HUKUM DALAM SUNNI

Nofialdi Nofialdi

Abstract


The Abbasid period was a period of growth, strengthening and maturation of thought, the spread of scientific studies and the emergence of an absolute mujtahid (mujtahid muthlaq) and the birth of the various schools of law, especially the four Sunni schools of law, namely Hanafi,Maliki, Shafi'i and Hanbali. Political legitimacy and the liveliness of his students are the main factors that led to the four schools still exist until now.

References


‘Asqar, ‘Umar Sulaiman al-, Tarikh al-Fiqh al-Islamiy, Dar al-Nafa`is, Amman, 1991

Coulson, Noel, A History of Islamic Law, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1964

Djatnika, Rachmat, “Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam”, dalam Tjun Surjaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia:Perkembangan dan Pembentukan, Remaja Rosda karya, Bandung, 1994

Hassan, Hassan Ibrahim, Sejarah Kebudayaan Islam, Alih Bahasa Djahdan Humam, Kota Kembang, Yogyakarta, 1989

IAIN Syarih Hidayatullah, Ensiklopedi Islam, DEPAG, Jakarta, 1993

Ibrahim Bik, Ahmad, ‘Ilm Ushul al-Fiqh wa Yalih Tarikh al-Tsyri’ al-Islamiy, Mathba’ah al-fanniyah, 1939

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Maktabah al-Da’wah al_Islamiyah, Kairo, 1990

Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh wa Khulashah al-Tasyri’ al-Islamiy, Ttp., Kairo, 1942

Khudari Bik, Muhammad al-, Tarikh Tasyri’ al-Islami, Dar al-Fikr, Beirut, 1995

Lubis, Nur Ahmad Fadhil, A History of Islamic Law in Indonesia, IAIN Press, Medan, 2000

Manzur, Ibn, Lisan al-‘Arab, Dar al-Shadir, Beirut, 1990

Masyrifah, ‘Athiyah, al-Qadha` fi al-Islam, Syirkah al-Syarq al-Ausath, ttp., 1966

Mubarok, Jaih al-, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, PtRemaja Rosda Karya, Bandung, 2000

Mughniyyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab, Ali Bahasa: Masykur AB dkk, Lentera Beristama, Jakarta, 1996

Na’im, Abdullah Ahmed an, Dekonstruksi Syari’ah, Alih Bahasa: Muhammad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994

Nawawi, Al-, al-Majma’ Syarh al-Muhazzab, Mathba`ah Salafiyah, Madinah, tth.

Qattan, Mana’ al-, al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Minhajan, Dar al-Ma’arif, ttp., 1989

Rahman, Fazlur, Islam, Alih Bahasa: Senoaji Saleh, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Rahmat, Jalaluddin, “Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: dari Fiqh al-Khulafa` Hingga Mazhab Liberalisme” dalam Budhy MunawarRahman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1995

Sayis, Muhammad’Ali al-, Tarikh al-Fiqh al-Islamiy, Dar al-Kutub al-‘Ilm, Beirut, 1990

Thalib, Sufi Husein al-, Tathbiq al-Syari’ah al-Islamiyah fi Bilad al-‘Arabiyah, Mathba’ah Jami’ah Qahirah, Kairo, 1995

Ulwani, Thahir Jabir al-Fayyadal-, Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam, al-Ummah, Qatar, 1405 H
DOI: http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v6i1.515

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Nofialdi Nofialdi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

 

El-Hekam Indexed By: